Den molekylärgenetiska forskningen fokuserar på genidentifiering och studier i genfunktion och sjukdomsmekanismer hos flera olika sjukdomar.

Vineta Fellmans grupp studerar en mitokondriesjukdom (GRACILE-syndromet) hos nyfödda barn, som först upptäckts av henne i Finland. Orsaken är en typisk finsk mutation, som leder till att andningskedjan i mitokondrierna inte kan fungera normalt. Numera har ett flertal mutationer i samma gen upptäckts överallt i världen och därför har den pågående forskningen ett allmänt intresse. Gruppen har infört den ”finska” mutationen i en musmodell och utreder med hjälp av modellen sjukdomsmekanismer och söker behandlingsmöjligheter. Under 2016 har gruppen karakteriserat sjukdomsbilden i musmodellen och registrerat hur mutationen påverkar olika organ. Musmodellen har parats med en annan musstam, som uttrycker ett enzym, vilket dramatiskt förbättrar andningskedjans effekt. De preliminära resultaten är lovande och tyder på en betydlig lindring av sjukdomsbilden och förlängd livslängd. Under 2016 sekvenserade vi hela genomet i den urpsrungliga musstammen som utvecklats i Lund och fann en ny intressant variation i deras genom, som kan påverka mitokondiernas funktion. Detta fynd har utvecklats till ett intressant nytt projekt i gruppen.

Grupp Juha Kere fortsatte 2016 sin banbrytande forskning om det mänskliga embryots tidiga utveckling. I två artiklar karäkteriserades 10 gener som tillhör den s.k. homeobox-genfamiljen. Dessa gener fungerar som transkriptionsfaktorer, dvs. de styr andra geners uttryck i celler. Speciellt två av dessa gener, LEUTX och DPRX, kan vara nyckelfaktorer för embryoutvecklingen: LEUTX har en kraftig aktiverande profil och uttrycks redan i 4-cellstadiet, medan DPRX dämpar genuttryck ett dygn senare och föreslås fungera som en balanserande faktor.

Forskningen i grupp Anna-Elina Lehesjoki och Maija Wessman fokuserar på epilepsi och migrän. Gruppen fortsatte forskningen kring sjukdomsmekanismer i progressiv myoklonusepilepsi. Två publikationer gav ytterligare bevis för att inflammationen i hjärnan är en central mekanism i denna sjukdom. Detta ger hopp för utvecklingen av helt nya behandlingsmetoder för den mycket sällsynta epilepsiformen. Gruppen publicerade under året två nya gener för svåra epilepsisyndrom hos småbarn. Dessutom bidrog gruppen inom europeiska nätverk till identifiering av ytterligare epilepsigener samt genotyp-fenotyp korrelationer i epilepsipatienter. Den genetiska bakgrunden till migrän och migrän-epilepsi studeras i över 2 000 finländska migränfamiljer med över 9 000 familjemedlemmar. Det är världens största kohort av migränfamiljer. Gruppen verkar inom ett internationellt samarbetsnätverk, vilket möjliggör validering och replikering av originalfynd i den finska kohorten i andra migränkohorter. Gruppen bidrog också till en meta-analys på 375 000 individer, vilket ledde till identifiering av 38 migrän loci. I ett samarbetsprojekt med ögonkliniken i HNS publicerades en artikel som beskriver de första ärftliga mutationerna bakom melanoma i ögat hos finska patienter.

Grupp Hannes Lohi fortsätter sin forskning i hundar med ärftliga sjukdomar för att identifiera nya gener som eventuellt är av gemensamt intresse för såväl hund som människa. År 2016 identifierade gruppen flera olika gener, t.ex. en gen för myoklonusepilepsi, en gen för en sällsynt hudsjukdom och tre gener som orsakar sällsynta bensjukdomar hos människor.

Outi Mäkities grupp, som forskar i osteoporos, har identifierat en ny gen och flera nya genmutationer, som orsakar familjär, tidigt uppkommande osteoporos. Kliniska och radiologiska studier på skelettegenskaper hos mutationspositiva barn och ungdomar pågår. Nya genetiska metoder, framför allt exomsekvensering, har möjliggjort snabb identifiering av sjukdomsorsakande genmutationer hos små familjer med ärftlig osteoporos och gruppen samarbetar aktivt med flera internationella forskare för att kartlägga de genetiska och kliniska faktorer som leder till osteoporos hos barn.

Bjarne Udds forskningsgrupp har under 2016 utvecklat användningen av s.k. next generation-sekvensering i form av genpaneler för praktisk diagnostik, och därmed kunnat fastställa en rad ovanliga mutationer, bl.a. i den stora titin-genen, som orsak till muskelsjukdom. Samtidigt har gruppen kunnat påvisa feluppfattningar om effekten av s.k. trunkerande titinmutationer. Dessa påstods i en uppmärksammad artikel i en högt ansedd tidskrift vara den vanligaste orsaken till dominant nedärvd kardiomyopati hjärtsjukdom, vilket inte är fallet. Gruppen har med hjälp av nästan 2 000 analyserade muskelsjukdomspatienter visat att titinmutationer bidrar till men inte ensamt förorsakar dilaterad kardiomyopati. Gruppen har valts att leda ett internationellt konsortium för etableringen av ett dataregister speciellt för titingenen, som skall hjälpa kliniker i hela världen att utvärdera effekten av titinmutationer.

Grupp Carina Wallgren-Pettersson och Katarina Pelin, som forskar i nemalinmyopati och liknande neuromuskulära sjukdomar, har utvecklat ett paket av olika diagnostiska metoder för den svårtolkade och stora gen som orsakar den sällsynta sjukdomen nemalinmyopati. Gruppen blir därför ofta kontaktad från olika delar av världen av kolleger som ber om hjälp med diagnostiken för sina patienter. Doktoranden Jenni Laitila har under året arbetat i dr Kristen Nowaks forskningsgrupp i Perth, Australien, med nya musmodeller för nemalinmyopati. Den ena av dem är den första som verkar återge den vanliga formen av nemalinmyopati hos människan. Detta är lovande med tanke på att öka förståelsen för hur sjukdomen uppkommer och med tanke på experimentella terapiförsök.

Finansiering

Den molekylärgenetiska forskningen finansierades år 2016 med understöd från följande instanser:

Folkhälsans forskningsstiftelse
Biocentrum Helsinki
Epilepsiförbundet
Evald och Hilda Nissis Stiftelse
Finlands Akademi
Finska Läkaresällskapet
Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt
Helsingfors universitet
Jane och Aatos Erkkos stiftelse
Magnus Ehrnrooths stiftelse
Mary och Georg C. Ehrnrooths stiftelse
Medicinska Stiftelsen i Finland
Medicinska Understödsföreningen Liv och Hälsa
Päivikki och Sakari Sohlbergs Stiftelse
Sigrid Jusélius Stiftelse
Stiftelsen för pediatrisk forskning
Vasa centralsjukhus
Ögon- och vävnadsbankstiftelsen
ABCA Health and Education Foundation
American Kennel Club Canine Health Foundation
Association Francaise contre les Myopathies (AFM)
Europeiska kommissionen
Novo Nordisk Fonden
Swiss National Science Foundation (SNSF)
Vetenskapsrådet
Ett antal intresseföreningar för hund- och kattraser