FinnDiane-projektet, som leds av Per-Henrik Groop, strävar efter att förklara hur sambandet mellan ärftliga faktorer och miljöfaktorer påverkar uppkomsten av diabetisk njursjukdom och andra komplikationer av diabetes. Studien omfattar 8 000 patienter med typ 1-diabetes och 2 600 familjemedlemmar. Projektets upplägg med rekrytering av patienter från hela Finland samt det stora och väl karakteriserade patientmaterialet har gjort att FinnDiane i dag räknas som det ledande projektet inom de diabetiska komplikationerna även globalt.

Botnia-projektet, som leds av Tiinamaija Tuomi, karakteriserar ärftliga faktorer och omgivningsfaktorer, som förorsakar diabetes och dess komplikationer. Botnia-studien fokuserar på typ 2-diabetes, men undersöker också mekanismer bakom olika blandtyper av diabetes och sällsynta MODY-typer. Den familjebaserade Botniastudien och den populationsbaserade PPP-Botnia-studien (Prevalens, Prediktion och Prevention av Typ 2-diabetes) omfattar ca 17 000 personer. Tillsammans med internationella samarbetspartners har Botnia-studien varit med om att identifiera ett 100-tal gener, som medför ökad risk för diabetes. Riskökningen påverkas starkt av huruvida man ärvt riskgenen (genotyp) från mors eller fars sida. För att kunna undersöka fenomenet närmare har gruppen under 2015 börjat rekrytera föräldrar eller barn till deltagare i PPP-studien. Samtidigt har forskarna fortsatt att bearbeta resultat från PPP-Botnia-studien för att klargöra samspelet mellan gener, sömn och psykologiska faktorer. I samband med EU-projektet MOSAIC skapades en modell för prediktion av diabetes i Botnia Prospektiva och PPP-Botnia studierna samt den spanska VIVA-studien. Den förutspår utvecklingen av diabetes mycket bättre än de traditionella metoderna FINDRISK och Framingham. I Cell Metabolism publicerade vi en studie som visar att en vanlig variant i melatoninreceptorgenen försämrar insulinsekretionen, som ytterligare försämras om man använder melatonin – ett vanligt sömnmedel. Vi visade att mutationer i HNF1B-genen, som förorsakar en sällsynt monogen form av diabetes, är förknippade med cystor i gallvägar, som i sin tur är associerade med ökad cancerrisk. I ett samarbetsprojekt med brittiska, belgiska och andra finska forskare, upptäckte vi att mutationer i RFX6-genen förorsakar monogen diabetes.

Professor Mikael Knips forskning kring uppkomst av typ 1-diabetes fortsätter i nära samarbete med Folkhälsans forskningscentrum.

Finansiering

Diabetesforskningen finansierades år 2016 med understöd från följande instanser
Folkhälsans forskningsstiftelse
Finlands Akademi
Finska Läkaresällskapet
Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt
Helsingfors universitet
Medicinska understödsföreningen Liv och Hälsa
Närpes sjukvårdsfond
Signe och Ane Gyllenbergs stiftelse
Sigrid Jusélius Stiftelse
Stiftelsen för Diabetesforskning
Suomen Diabetestutkijat ja Diabetologit
Vasa HVC
Viktor Ollqvists Stiftelse
Wilhelm och Else Stockmanns stiftelse
European Association for the Study of Diabetes (EASD)
Europeiska kommissionen
Juvenile Diabetes Research Foundation (JDRF)
National Institutes of Health (NIH)
Novo Nordisk Fonden