Programchef: Johan Eriksson

Inom programmet för folkhälsoforskning verkar två grupper ledd av Johan Eriksson och Eva Roos.

Den forskargrupp som leds av Johan Eriksson forskar inom Helsingfors födelsekohort-studie i faktorer som ur ett livscykelperspektiv påverkar hälsan och framför allt ett friskt åldrande. Gruppen har påvisat att faktorer som är verksamma under fosterstadiet också påverkar åldringsprocessen. Ett preventionsprojekt kring graviditetsdiabetes (RADIEL) har avslutats och resultaten har publicerats. Med hjälp av en livsstilsintervention under graviditeten minskade risken för graviditetsdiabetes med 39 procent i interventionsgruppen. Det var den första studien som kunde påvisa effekten av livsstilsrådgivning på graviditetsdiabetesrisken. En uppföljning av mammorna och barnen pågår och beräknas vara slutförd i mars 2017. Ett forskningsprojekt kring positiv psykologi med fokus på barn i skolåldern pågår.

Den forskargrupp som leds av Eva Roos forskar i faktorer som främjar hälsan. I DAGIS-projektet, som fokuserar på daghemsbarns levnadsvanor, slutfördes under våren en stor kartläggning av faktorer i familjen och på daghem som påverkar barnens levnadsvanor. Denna har utgjort en grund för planerandet och utvecklandet av en daghemsintervention som utförs hösten 2017 och våren 2018. Målet är att via daghemmet främja barns sunda levnadsvanor och minska socioekonomiska skillnader hos dem. Studien ”Good Care of Diabetes” har fortsatt. Studien ”Healthy Learning Mind” har fortsatt, som undersöker vilken inverkan mentala övningar för medveten närvaro (mindfulness) har på skolelevers välbefinnande. Under det gångna året har man också påbörjat ett utvecklingsprojekt för skolor som fokuserar på hur man via medveten närvaro kan främja välbefinnande i skolan. Trender i hälsa bland svensk- och finskspråkiga skolelever i Finland utgavs i en rapport.

Finansiering

Forskningen i programmet finansierades år 2016 med understöd från följande instanser:
Samfundet Folkhälsan
Folkhälsans forskningsstiftelse
Finlands Akademi, Finska Kulturfonden
Finska Läkaresällskapet
Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt
Helsingfors universitet
Juho Vainion Säätiö
Medicinska understödsföreningen Liv och Hälsa
Päivikki och Sakari Sohlbergs Stiftelse
Signe och Ane Gyllenbergs stiftelse
Social- och hälsovårdsministeriet
Svenska kulturfonden
Undervisnings- och kulturministeriet
Yrjö Jahnssonin säätiö
Europeiska kommissionen