Under 2016 fattade direktionen för Folkhälsans forskningscentrum beslut om att etablera ett nytt projekt inom socialgerontologisk forskning med en samhälls- och beteendevetenskaplig synvinkel. Projektet etableras i folkhälsoprogrammet under programchefen Johan Erikssons bevakning och samarbete med en stark aktör inom fältet eftersträvas.

För att nå mera långsiktighet i forskningsfinansieringen, vilket garanterar trygghet och är en förutsättning för forskning av hög kvalitet, beslöt Samfundet Folkhälsans styrelse enligt direktionens förslag att forskningscentrets budgetplanering har en planeringshorisont på tre år. Den prestationsrelaterade delen av Folkhälsans anslag till forskningsgrupperna evalueras vart tredje år, nästa gång i samband med beredningen av budgeten för år 2019-2021.

Forskningsverksamheten fortsatte aktivt och produktivt. Grupperna publicerade 180 originalpublikationer i vetenskapliga tidskrifter och presenterade sina resultat under flera kongresser och seminarieserier både internationellt och nationellt. Under 2016 disputerade sex forskare för doktorsgraden från det genetiska programmet och en från folkhälsoprogrammet.

Forskargrupperna har omfattande samarbete med forskare både nationellt och internationellt, inklusive ledande institut inom genomforskning och flera EU-projekt. Under 2016 utnämndes Juha Kere, som är en av gruppledarna inom programmet for genetisk forskning, till professor i genetik och molekylärmedicin vid King’s College i London.
Sex forskningsgrupper inom forskningscentret har anknytning till forskningsprogram vid Helsingfors universitets medicinska fakultet: grupperna Eriksson, Groop och Tuomi till programmet för diabetes och fetma och grupperna Kere, Lehesjoki och Lohi till programmet för molekylär neurologi. Verksamheten vid forskningscentret är internationell med 11 olika nationaliteter representerade bland personalen.

Det totala understödet år 2016 till forskningen var 10,1 miljoner euro, av vilket 56 procent var extern finansiering, 34 procent var understöd från Forskningsstiftelsen och 10 procent från Samfundet Folkhälsan.

Forskningens understöd 2016, fördelning1000€
Folkhälsans Forskningsstiftelse3435
Samfundet Folkhälsan994
Finlands Akademi1163
Sigrid Jusélius Stiftelse687
Jane och Aatos Erkkos stiftelse469
Medicinska Understödsföreningen Liv och Hälsa429
Novo Nordisk Fonden409
Statlig ersättn. för hälsovetenskaplig forskning379
Wilhelm och Else Stockmanns stiftelse362
Helsingfors universitet290
Social- och hälsovårds-, Undervisnings- och kulturministeriet261
EU162
Finska Läkaresällskapet157
Juvenile Diabetes Research Foundation122
Juho Vainion Säätiö120
Andra inhemska och utländska organisationer651
Summa10090